Begrafenis- en Crematie Vereniging "Workum en Omstreken"
 
statuten statuten

--- Artikel 1 ---


NAAM, ZETEL, DUUR
 • 1. De vereniging draagt de naam: Begrafenis- en Crematie Vereniging "Workum en Omstreken"
 • 2. De vereniging is gevestigd te Workum
 • 3. Het werkgebied van de vereniging omvat Workum en omstreken.
 • 4. De vereniging wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.


--- Artikel 2 ---


DOEL
 

 • 1. Het doel en de grondslag der vereniging zijn: om op basis van vrijwilligheid, onderlinge solidariteit en nabuurschap en/of geïnspireerd vanuit een christelijke visie, onderlinge hulp te verlenen op het gebied van de uitvaart en een overledene op de meest waardige wijze, overeenkomstig zijn/haar wensen, naar zijn/haar laatste rustplaats te brengen, mede om te voorkomen dat de verzorging van een stoffelijk overschot van de mens een voorwerp van winstbejag wordt. De vereniging heeft primair een lokaal karakter.

 • 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • a. zelf uitvaarten te (laten) verzorgen;
 • b. het beschikbaar stellen van personeel, materiaal en andere door het bestuur dienstig geoordeelde benodigdheden voor het verzorgen van een uitvaart;
 • c. met andere, op niet-commerciële basis werkzame, verenigingen of stichtingen, het uitvaartwezen behartigende, samen te werken;
 • d. het bijeenbrengen van gelden om aan het gestelde doel te kunnen voldoen;
 • e. alle andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
 • 3. Voor zover haar middelen dat toelaten en het bestuur daartoe besluit, kan de vereniging de kosten van een uitvaart voor haar leden geheel of gedeeltelijk voorschieten. De nabestaanden van het lid zijn in dat geval verplicht deze kosten binnen de door het bestuur te bepalen termijn terug te betalen, tenzij het bestuur anders beslist.

 • 4. Met uitzondering van de terugbetalingsverplichting als bedoeld in lid 3, gaat de vereniging met haar leden geen contractuele verbintenissen aan. De overige tussen de vereniging en haar leden bestaande verhoudingen worden - over en weer - gezien en aanvaard als natuurlijke verbintenissen, gebaseerd op verplichtingen van moraal en fatsoen.

 • 5. De vereniging beoogt niet het maken van winst.


--- Artikel 3 ---


LlDMAATSCHAP
 
 • 1. De vereniging bestaat uit leden. Als leden kunnen worden aangenomen:

 • a. personen vanaf achttien jaar;
 • b. personen jonger dan achttien jaar, mits een ouder lid is van de vereniging en deze hen bij de vereniging heeft aangemeld;
 • c. personen jonger dan achttien jaar, waarvan één ouder lid is geweest, doch is overleden.  De aanmelding dient vergezeld te gaan van een bewijs van instemming van de wettelijke vertegenwoordiger.
 • 2. De onder lid 1 sub a bedoelde personen dienen bij aanmelding woonachtig te zijn in het werkgebied van de vereniging.

 • 3. Aanmelding voor het lidmaatschap dient bij voorkeur schriftelijk te geschieden bij het bestuur.

 • 4. Het bestuur beslist zo spoedig mogelijk over de aanmelding en geeft zo mogelijk binnen vier weken na de aanmelding kennis van zijn besluit. Indien de aanmelder niet als lid wordt toegelaten, dient de kennisgeving schriftelijk te geschieden, zo mogelijk met opgave van redenen. Degene die niet als lid is toegelaten, heeft het recht binnen een maand na de verzending van de kennisgeving tegen het besluit van het bestuur in beroep te gaan bij de eerstvolgende reguliere Algemene Vergadering.


--- Artikel 4 ---


EINDE LlDMAATSCHAP
Het lidmaatschap eindigt:

 • a. door overlijden van het lid;
 • b. door opzegging door het lid;
 • c. door opzegging namens de vereniging;
 • d. door ontzetting.

 

--- Artikel 5 ---


OPZEGGEN LlDMAATSCHAP DOOR HET LID

 • 1. Opzegging door het lid kan slechts geschieden per het einde van het lopende kalenderjaar en dient voor dertig november schriftelijk bij de secretaris der vereniging te geschieden.

 • 2. Een lid kan niet door opzegging de toepasselijkheid van besluiten, waarbij de verplichtingen van de leden - voorzover deze zijn opgenomen in de statuten of de reglementen worden verzwaard, te zijnen opzichte uitsluiten.

 

--- Artikel 6 ---
 
OPZEGGING LlDMAATSCHAP DOOR BESTUUR
 • 1. Het bestuur is bevoegd namens de vereniging het lidmaatschap op te zeggen, indien het lid in strijd handelt met de statuten, de reglementen of de besluiten van de vereniging, indien hij zijn verplichting jegens de vereniging niet nakomt - waaronder ook die uit natuurlijke verbintenis -, indien hij de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, en voorts indien redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Het bestuur deelt zijn besluit tot opzegging mede bij aangetekend schrijven, onder opgave van redenen.

 • 2. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de mededeling tegen het besluit van het bestuur in beroep te gaan bij de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering is bevoegd het besluit van het bestuur te vemietigen.

 • 3. Ingeval van opzegging namens de vereniging eindigt het lidmaatschap op de dag in het besluit vermeld. Indien het lidmaatschap eindigt voordat de beroepstermijn is verstreken enlof voordat de Algemene Vergadering over een ingesteld beroep heeft beslist, is het lid geschorst vanaf de dag waartegen het lidmaatschap is opgezegd. Deze schorsing eindigt, indien geen beroep wordt ingesteld op de laatste dag van de beroepstermijn, indien wel beroep wordt ingesteld, op de dag waarop de Algemene Vergadering over het beroep beslist.

 
 
 
--- Artikel 7 ---

ONTZETTING UIT HET LlDMAATSCHAP
 • 1. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de Algemene Vergadering op voorstel van het bestuur, op grond van het feit dat het betrokken lid in strijd handelt met de statuten, de reglementen of de besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

 • 2. Het lidmaatschap eindigt op de dag waarop de Algemene Vergadering tot ontzetting heeft besloten. Het bestuur deelt het besluit van de Algemene Vergadering mee bij aangetekend schrijven onder opgave van redenen.

 
 
 
--- Artikel 8 ---
 
OVERSCHRIJVING NAAR OF VAN ANDERE VERENIGING
 • 1. Een lid kan indien hij het werkgebied verlaat, zich laten overschrijven naar of van een andere vereniging, voor zover deze vereniging hieromtrent bindende afspraken heeft gemaakt met haar overkoepelende organisatie, welke deel uitmaakt van het Landelijk Samenwerkingsverband van Uitvaartinstellingen zonder Winstoogmerk (L.S.U.W.). 

 • 2. In zodanig geval kan de overschrijvende vereniging van het lid aan de nieuwe vereniging, in overleg met deze laatste vereniging, desgewenst een redelijk en billijk bedrag betalen.

 • 3. De beslissing of overschrijving al dan niet zal geschieden, is ter beoordeling van het betrokken lid.

 
 
--- Artikel 9 ---

BESTUUR

 

 • 1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden. De Algemene Vergadering bepaalt het aantal bestuursleden. De bestuursleden worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een periode van vijf jaar. Alleen leden niet tevens zijnde personeelsleden dan wel andere commercieel belanghebbenden bij de uitvoering van de doelstelling der vereniging, kunnen tot bestuurslid worden benoemd.

 • 2. Het bestuur is bevoegd voor elke vacature een voordracht op te maken, welke zo mogelijk twee namen dient te bevatten voor iedere te vervullen plaats.

 • 3. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op, te beginnen in negentienhonderd zes en negentig. Een bestuurslid dat in een vacature is benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. Een aftredend bestuurslid is herbenoembaar. Heeft het aftredend, doch herbenoembaar bestuurslid de zeventigjarige leeftijd bereikt, dan is het bestuur verplicht een tweede kandidaat voor te dragen bij gebreke waarvan het aftredend bestuurslid niet kan worden herbenoemd.

 • 4. Een bestuurslid kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen of worden geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt opgeheven of gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

 
--- Artikel 10 ---

FUNCTIES VAN HET BESTUUR
 
 • 1. Het bestuur is belast met de leiding van de vereniging, het beheert de zaken der vereniging en voert de besluiten van de Algemene Vergadering uit. Het is bevoegd personeel in dienst van de vereniging te benoemen en te ontslaan, en daarvoor instructies vast te stellen.

 • 2. De leden van het bestuur verdelen de functies in onderling overleg, met dien verstande dat er in ieder geval een voorzitter, secretaris en penningmeester dienen te zijn. De functies van secretaris en penningmeester kunnen evenwel in één persoon worden verenigd.

 • 3. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. De vereniging kan ook vertegenwoordigd worden door de voorzitter en de secretaris tezamen, met dien verstande dat het bestuur bevoegd is één of meer van zijn leden aan te wijzen om in bepaalde gevallen of in bepaalde zaken de vereniging te vertegenwoordigen, en dat de penningmeester bevoegd is gelden te ontvangen en daarvoor te kwiteren.

 • 4. Het bestuur is, met inachtneming van artikel 2 vierde lid, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid voor de schuld van een derde verbindt, mits met goedkeuring van de Algemene Vergadering. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden gedaan.

 • 5. Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een dagelijks bestuur aan te wijzen. Het dagelijks bestuur bereidt de bestuursvergadering voor, voert de besluiten van de bestuursvergaderingen uit en kan door het bestuur bij bestuursbesluit met, met name genoemde taken worden belast. In het dagelijks bestuur hebben bij voorkeur zitting de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

 • 6. Het bestuur dan wel het dagelijks bestuur stelt per sterfgeval vast of en zo ja op welke wijze de uitvaart van een overleden lid wordt verzorgd. Het bestuur dan wel het dagelijks bestuur (de algemene vergadering) kan besluiten of en zo ja op welke wijze in geval van sterfgevallen van leden die zich in een bepaalde periode, die maximaal één jaar beslaat, mochten voordoen, uitvaarten zullen worden verzorgd.

 
 
--- Artikel 11 ---

BESTUURSBESLUITEN
 
 • 1. Bestuursbesluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten dienen tenminste de helft van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig te zijn.

 • 2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits alle bestuursleden zich schriftelijk over het voorstel uitspreken.

 • 3. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden.

 
 
--- Artikel 12 ---

ALGEMENE VERGADERINGEN
 • 1. De Algemene Vergadering bestaat uit de leden van de vereniging. leder lid heeft op de Algemene Vergadering het recht één stem uit te brengen. Van leden tot zestien jaar dient de stem door de wettelijke vertegenwoordiger te worden uitgebracht. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

 • 2. Tenminste één maal per jaar binnen zes maanden na afloop van een boekjaar wordt een Algemene Vergadering gehouden, waarin onder meer worden behandeld:

 • a. de in artikel 9 genoemde bestuursverkiezing;
 • b. het jaarverslag van het bestuur;
 • c. de rekening en verantwoording van het bestuur over het afgelopen boekjaar, met het verslag der commissie, bedoeld bij artikel 16 lid 1.
 • 3. Algemene Vergaderingen worden voorts gehouden zo dikwijls het bestuur zulks nodig acht.

 • 4. De oproepingen tot de Algemene Vergaderingen geschieden schriftelijk door het bestuur op een termijn van tenminste veertien dagen. Het bestuur is bevoegd in plaats van de leden convocaties te zenden een advertentie voor de oproeping tot de Algemene Vergadering in één of meer plaatselijk veel gelezen bladen te plaatsen. In een oproeping moeten de te behandelen onderwerpen worden vermeld.

 • 5. Het bestuur is verplicht een buitengewone Algemene Vergadering uit te schrijven, indien een aantal leden, bevoegd tot het uitbrengen van tenminste één/tiende gedeelte von het maximaal 'uit te brengen aantal stemmen, zulks schriftelijk onder opgave van de te behandelen onderwerpen verzoekt. De hiervoor bedoelde Algemene Vergadering moet worden gehouden binnen vier weken na de ontvangst van het hiervoor bedoelde verzoek. Indien het bestuur niet of niet tijdig aan een desbetreffende verzoek voldoet, zullen de verzoekers het recht hebben zelf, bij advertentie in één of meer plaatselijke bladen, onder inachtneming van een termijn van tenminste acht dagen en onder vermelding van de te behandelen onderwerpen, een Algemene Vergadering bijeen te roepen. Zodanige vergadering zal rechtsgeldig besluiten kunnen nemen. In dit geval voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

 • 6. De leden zijn bevoegd voorstellen voor de Algemene Vergadering in te dienen bij de secretaris der vereniging, mits deze tenminste drie weken voor de betreffende vergadering worden ingediend.

 
--- Artikel 13 ---
 
GELDMIDDELEN
 
 • 1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uil:

 • a. inschrijfgelden van leden;
 • b. bijdragen van leden;
 • c. erfstellingen, legaten en schenkingen;
 • d. andere wettige inkomsten;
 • 2. Erfstellingen mogen niet anders dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

 • 3. De leden worden verzocht een bijdrage te betalen, waarvan de hoogte telkenjare door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld.

 • 4. Het bestuur kan bepalen dat nieuwe leden die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, een inschrijfgeld betalen waarvan de hoogte door het bestuur wordt vastgesteld. Het bestuur brengt op een Algemene Vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Vergadering, zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

 • 5. Op de Algemene Vergadering brengt de in artikel 16 lid 1 genoemde commissie verslag uit.

 • 6. Goedkeuring van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge. Het jaarverslag wordt ondertekend door de bestuurders, ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.---

 

---Artikel 14 ---


RESERVEFONDS
 • 1. Er kan een reservefonds worden gevormd, waarin een eventueel batig saldo van het afgelopen boekjaar wordt gestort.

 • 2. De Algemene Vergadering besluit jaarlijks welk bedrag aan het reservefonds wordt toegevoegd.

 • 3. Ingeval van tekorten in enig boekjaar kan dit tekort worden aangezuiverd uit het reservefonds.

 • 4. De algemene vergadering kan besluiten het reservefonds te gebruiken ter vermindering van de door de leden te betalen bijdragen.

 • 5. Noch tijdens, noch na beëindiging van het lidmaatschap heeft het lid aanspraak op enige uitkering uit het reservefonds.

 
 
--- Artikel 15 ---

VERENIGINGSJAAR
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
 
 
--- Artikel 16 ---
STEMMINGEN
 
 • 1. De geldigheid van de uitgebrachte stemmen wordt bepaald door de voorzitter van de vergadering. Onder gewone meerderheid van stemmen wordt verstaan de meerderheid van de geldige uitgebrachte stemmen, onder volstrekte meerderheid van stemmen de meerderheid van het totaal aantal op de betreffende vergadering blijkens de presentielijst uit te brengen stemmen.

 • 2. Alle besluiten in bestuurs- en Algemene Vergaderingen worden, voor zover in deze statuten niet anders bepaald, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

 • 3. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd, tenzij zowel in het ene als in het andere geval de vergadering met algemene stemmen anders besluit.

 • 4. Staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

 • 5. Besluiten over personen worden echter genomen met volstrekte meerderheid van stemmen; indien deze meerderheid in een eerste stemming niet wordt verkregen, volgt een tweede vrije stemming. Indien ook dan die meerderheid niet is verkregen, vindt herstemming plaats tussen de twee personen, die bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich verenigd hebben (eventueel voorafgegaan door een tussenstemming tussen hen, die een gelijk aantal stemming op zich verenigden) in welk geval (bij herstemming) de gewone meerderheid van stemmen voldoende is. Indien bij de herstemming of bij de tussenstemming de stemmen staken, beslist het lot.

 
 
--- Artikel 17 ---

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Bij huishoudelijk reglement, vast te stellen door de Algemene Vergadering, worden geregeld de onderwerpen, die krachtens deze statuten daarbij geregeld moeten worden, en voorts alle huishoudelijke aangelegenheden, waarvan regeling gewenst wordt.
Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen inhouden, in strijd met de statuten of in strijd met de pepalingen van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, ook voor zover deze bepalingen niet van dwingend recht zijn.
Het Kuishoudelijk reglement kan bij gewone meerderheid van stemmen door de Algemene Vergadering worden gewijzigd, mits het daartoe strekkende voorstel minstens veertien dagen voor de vergadering ter kennis van de leden is gebracht.
 
 
--- Artikel 18---

STATUTENWIJZIGING
 • 1. Tot wijziging van de statuten kan alleen worden besloten bij een besluit van de Algemene Vergadering, genomen met tenminste tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

 • 2. De agenda der vergadering moet het voorstel tot statutenwijziging bevatten, terwijl tevens de tekst der voorgestelde wijzigingen in de agenda moet worden opgenomen of als bijlage daarbij moet worden verzonden.

 • 3. De wijzigingen treden inwerking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

 
 
--- Artikel 19 ---

ONTBINDING
 
 • 1. Tot ontbinding der vereniging wordt overgegaan wanneer tenminste drie/vierde der leden zulks verlangt en dit schriftelijk aan het bestuur kenbaar maakt, of op voorstel van het bestuur.

 • 2. Ontbinding op voorstel van het bestuur dan wel op voorstel van de leden, als bedoeld in lid 1, kan alleen plaats vinden, als drie/vierde van de op de betreffende Algemene Vergadering aanwezige leden hiermee instemt en mits in die ledenvergadering tenminste twee/derde van de leden aanwezig is.

 • 3. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen tegen een door de eerste vergadering te bepalen datum, niet eerder dan acht dagen, doch niet later dan dertig dagen na de eerste vergadering, in welke vergadering over het voorstel tot ontbinding met een meerderheid van tenminste drie/vierde der uitgebrachte stemmen kan worden beslist, ongeacht het aantal aanwezige leden.

 • 4. Indien tot ontbinding wordt besloten, kunnen tevens in de betreffende vergadering de vereffenaars worden aangewezen. Bij gebreke van deze aanwijzing geschiedt de liquidatie door het bestuur.

 • 5. De vereffenaars dragen er zorg voor dat de activa van de vereniging zoveel mogelijk wordt geliquideerd en de passiva worden voldaan.

 • 6. Het na de liquidatie overblijvende saldo casu quo de overblijvende baten worden bestemd op de wijze bij het besluit tot ontbinding te bepalen en bij gebreke van deze bepaling op de wijze door de vereffenaars te bepalen. De bestemming moet geschieden zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel der vereniging.

 • 7. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In de stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moet aan haar naam worden toegevoegd in liquidatie'.

 
 
--- Artikel 20 ---

SLOTBEPALING
In alle gevallen waarin de statuten, het huishoudelijk reglement of de wet niet voorzien, beslist de Algemene Vergadering.
terug
 
 
.

 

 

 

 

 

 

 
Website

 

 

 

Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze site?   Neem a.u.b. contact op met de webmaster (Dhr. John Tigchelaar) via   uitvaartver.workum@gmail.com

 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.