Begrafenis- en Crematie Vereniging "Workum en Omstreken"
 
huishoudelijk regelement huishoudelijk regelement
--- Artikel 1 ---

Vaststelling contributie
De jaarlijkse bijdrage van de leden wordt op voorstel van het bestuur vastgesteld door de algemene vergadering. In geval van betalingsonmacht kan het bestuur anders beslissen.


--- Artikel 2 ---


Betaling contributie
De betaling der bijdrage vindt plaats op basis van een door het bestuur vast te stellen systeem.
Degene, die in de eerste helft van het verenigingsjaar als lid toetreedt betaalt over het volledige jaar de bijdrage; bij toetreding gedurende de tweede helft van het jaar is de helft van de bijdrage verschuldigd.


--- Artikel 3 ---


Entreegeld nieuwe leden
Personen, die lid wensen te worden, betalen eveneens een door het bestuur vast te stellen entreegeld.


--- Artikel 4 ---


Het dienstenpakket
Ter nastreving van het in de statuten omschreven doel wordt bij overlijden van leden door de vereniging desgewenst en in overleg met de nabestaanden onder meer het navolgende geregeld:
 

 • a. het verzorgen en kisten van de overledene;
 • b. het doen van aangifte van overlijden bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand;
 • c. het overbrengen van de overledene van sterfhuis naar aula en het overbrengen van aula of andere plaats waarvandaan de uitvaart plaatsvindt naar begraafplaats of crematorium;
 • d. het begeleiden van de condoleance en verzorging van de uitvaart;
 • e. vervallen;
 • f. het bestellen van een grafkist;
 • g. het beschikbaar stellen van door het bestuur dienstig geacht materiaal;
 • h. het beschikbaar stellen van personeel; het verlenen van een korting op de hierboven niet uitputtend benoemde uitvaartkosten dan wel het niet in rekening brengen van bepaalde diensten zoals dit van geval tot geval of van jaar tot jaar door het bestuur wordt bepaald;
 • j. de hierboven vermelde verzorging geldt eveneens voor doodgeborenen;
 • k. het bestuur is bevoegd wijzigingen in de in dit artikel genoemde voorzieningen aan te brengen;
 • I. de leden kunnen in alle gevallen kiezen tussen een begrafenis of een crematieverzorging.

--- Artikel 5 ---


De diensten zijn niet door de vereniging verricht.
 

 • a. Verstrekt de vereniging in het geheel geen diensten dan betaalt de vereniging in principe geen vergoeding. Van deze bepaling kan evenwel worden afgeweken indien het overleden lid te ver van het werkgebied woonachtig was en het bestuur dientengevolge uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het verrichten van diensten door derden.
 • b. Indien om welke reden dan ook geen gebruik wordt gemaakt van een of meer diensten van de vereniging en daarvoor door het bestuur uitdrukkelijk toestemming is gegeven, kan de vereniging een vergoeding bepalen voor de in de plaats van de diensten der vereniging genoten diensten in verband met de uitvaart, evenwel slechts indien de nota's van de betreffende diensten worden overgelegd. De vergoeding zal niet hoger zijn dan het bedrag dat deze diensten aan kosten voor de vereniging zouden hebben meegebracht en zal het bedrag als bedoeld in artikel 4 lid i derhalve niet kunnen overtreffen.
 • c. Het uitvoeren van een uitvaart van een overleden lid, niet woonachtig in het werkgebied van de vereniging, kan door de vereniging nochtans worden verzorgd, zulks ter beoordeling van het bestuur en tegen betaling van eventueel extra te maken kosten.
 • d. Met instemming van het bestuur kan door of ten behoeve van niet-leden van de diensten der vereniging gebruik worden gemaakt tegen een door het bestuur vast te stellen kostprijs.


--- Artikel 6 ---


Taken van bestuursleden
 

 • a. De voorzitter leidt de vergadering van het bestuur en de Algemene Vergadering.
 • b. De voorzitter tekent met de secretaris de officiële stukken. Bij ontstentenis van één van hen worden zij respectievelijk vervangen door de vice-voorzitter en de penningmeester en bij hun ontstentenis door een door het bestuur uitdrukkelijk aangewezen bestuurslid.
 • c. De secretaris is belast met het opmaken van de notulen van de Bestuurs- en de Algemene Vergadering en het voeren van correspondentie namens de vereniging. Hij houdt afschriften van uitgaande stukken en bewaart ingekomen stukken en zorgt voor een goede archivering. Tevens verzorgt hij de. tijdige oproeping voor Bestuurs- en Algemene Vergaderingen onder vermelding van de agenda.
 • d. De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen en draagt zorg voor de inning van de bijdragen en eventuele andere bijdragen en maakt ieder jaar een financieel verslag op. Bij zijn ontstentenis wondt hij vervangen door de secretaris.
 • e. Bestuursleden kunnen een door de Algemene Vergadering te bepalen vergoeding worden toegekend voor hun diensten, alsmede worden hen noodzakelijke reis- en verblijfkosten vergoed.
 • f. Het bestuur draagt er zorg voor dat alle roerende- en onroerende zaken van de vereniging tegen brand en andere gevaren zijn verzekerd.

 

--- Artikel 7 ---
 
Communicatie van leden naar het bestuur
Voor het bestuur of de vereniging bestemde stukken moeten door de leden bij de secretaris worden ingediend of aan hem worden toegezonden. De leden zijn voorts verplicht adreswijzigingen en wijzigingen in de gezinssamenstelling onverwijld aan de secretaris door te geven.
Van een overlijden moet door de nabestaanden aan de aangewezen bode kennis worden gegeven en indien deze bode niet is benoemd aan de voorzitter of een ander lid van het bestuur.

 
--- Artikel 8 ---

Communicatie van leden naar de Bode
Men dient te allen tijde een bode van de vereniging te benaderen. Bij hoge uitzondering kan op verzoek van de familie van een overleden lid en met toestemming van het bestuur gebruik gemaakt worden van een bode naar eigen keuze. Dit verzoek  dient van te voren bij de voorzitter of een ander bestuurslid van de vereniging ingediend te worden.
Bovendien dient de uitvaart / crematie onder verantwoordelijkheid van de vereniging van Workum te gebeuren. In alle bovengenoemde gevallen ontvangt het lid de volledige ledenkorting. Jaarlijks evalueert het bestuur dit artikel en brengt hierover verslag uit op de Algemene Ledenvergadering. Indien het bestuur het noodzakelijk acht zal zij een voorstel tot wijziging van dit artikel agenderen voor de
Algemene Ledenvergadering.

 
--- Artikel 9 ---

Personeel
Hel in artikel 10 lid 1 van de Statuten bedoeld personeel dient zich naar de voorschriften van het bestuur te gedragen dat daarvoor een instructie dient op te stellen.

 
--- Artikel 10 ---

Toelichting op enkele belangrijke zaken uit het Huishoudelijk Reglement.

1. Wat doet de vereniging?
De vereniging verzorgt de volledige begrafenis of crematie en alles wat daarbij hoort op gepaste wijze en volgens plaatselijke tradities.


2. Wat houdt het lidmaatschap in?
 

 • a.  Het lidmaatschap van onze vereniging betekent dat man en of vrouw voor wat de kosten van de uitvaart/crematie recht hebben op een ledenkorting,mits ze van hun 18 jaar lid zijn geweest .In alle andere gevallen wordt een percentage van de hoofdsom uitgekeerd,na gelang de jaren dat men lid is geweest. Deze ledenkorting wordt per jaar vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering. Kinderen tot 18 jaar hebben dezelfde rechten. Kinderen die de leeftijd van 18 bereiken dienen zelfstandig lid te worden van de vereniging.

 • b. Onze vereniging kent twee soorten contributies.

3. Welke zijn uw verplichtigen?
 
 • a. Het tijdig betalen van de contributie. Het bestuur stelt het op prijs als u via een automatische incasso betaalt. Het bespaart u extra kosten.
 • b. In geval van verhuizing enlof wijziging in gezinssamenstelling enz. dient u de administratie van de vereniging daarvan in kennis te stellen.  

--- Artikel 11 ---

Het bestuur bepaalt
In bijzondere gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

 
--- Artikel 12 ---

Het reglement treedt in werking na vaststelling Algemene Vergadering.
Dit reglement treedt in werking op de dag volgende op die waarop het door de Algemene Vergadering is vastgesteld.
 
 
terug
 
 
.

 

 

 

 

 

 

 
Website

 

 

 

Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze site?   Neem a.u.b. contact op met de webmaster (Dhr. John Tigchelaar) via   uitvaartver.workum@gmail.com

 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.