Begrafenis- en Crematie Vereniging "Workum en Omstreken"
 
agenda agenda
Algemene Ledenvergadering van van de Begrafenis- en crematievereniging Workum e.o. op Woensdag 17 april 2019

Tijd 20.00 uur

Locatie Fresco aan Noard 13 te Workum

 

Agenda

1. Opening

2. Notulen van de algemene ledenvergadering 5 april 2018

3. Jaarverslag 2018

4. Mededelingen

5. Aanpassing reglementen

Pauze

6. Vaststellen contributie 2019

7. Vaststellen ledenkorting 2019

8. Bestuursverkiezing

- Aftredend en niet herkiesbaar bestuurslid Y. Van de Lageweg- De Haan

- Nieuw te benoemen bestuurslid J. Okkema-Dantuma

9. Rondvraag

10. Sluiting

 

Het bestuurJaarvergadering Begrafenis- en crematievereniging Workum e.o.
Verslag vergadering 6 april 2018 van de Begrafenis- en crematievereniging Workum
 
Na het welkomswoord door voorzitter Hielke Althuis, bij de jaarvergadering van de Begrafenis- en Crematievereniging Workum, werd traditiegetrouw stil gestaan bij de leden die de vereniging in het afgelopen jaar ontvielen. Zij werden herdacht met het noemen van hun namen waarna een ogenblik stilte in acht werd genomen. 
 
De agenda werd vlot afgewerkt. Het is geen verontrustend jaar geweest en dat bleek uit de notulen en het daaraan gelieerde jaarverslag.  
 
Uit het verslag bleek o.a. dat in het jaar 2017 29 uitvaarten werden verzorgd voor leden, terwijl driemaal voor niet-lid de begeleiding van de vereniging werd ingeroepen. Momenteel heeft de vereniging 1701 leden.
 
Tijdens de vergadering kwam naar voren dat er wel onderhoud is én wordt gepleegd aan de begraafplaats, maar dat de eerder genoemde plannen van de gemeente, zoals bijvoorbeeld het vervangen van de tegelpaden door schelpenpaden, zijn komen te vervallen. Voor zover de vereniging bekend, is er een inventarisatie gemaakt voor alle begraafplaatsen in de gemeente en het groot onderhoud hiervan is op een lager pitje gezet. 
 
Na hierover meermalen te hebben gesproken, waaronder ook tijdens ledenvergaderingen, is in het afgelopen jaar besloten het lidmaatschap bij de Federatie en Nardus op te zeggen. Inmiddels heeft het bestuur een aansprakelijkheidsverzekering met ongevallendekking plus rechtsbijstandsverzekering afgesloten via Workum Verzekeringen. 
 
De financiën van de vereniging zijn correct beheerd door penningmeester Tjerkstra. De balans en exploitatierekening over 2017 laten een positief saldo zien, dat aan het kapitaal werd toegevoegd. Het jaarrapport is door administratiekantoor Westendorp opgesteld. Wegens omstandigheden zijn de boeken niet gecontroleerd door de kascommissie. Tijdens de ledenvergadering stelt het bestuur voor om, bij goedkeuring van de aanwezige leden, de kascommissie te laten vervallen. Na overleg en stemming vervalt dan ook de kascommissie. De algemene ledenvergadering heeft besloten dat een gecertificeerd assurantiekantoor de controle van de boeken op zich neemt.  
De hoogte van de contributie en de ledenkorting blijven gehandhaafd. 
 
Op de agenda staat tevens vermeld de bestuursverkiezing. De vereniging is  verheugd mee te delen dat bestuurslid Anneke van der Velde voor een nieuwe termijn van vijf jaar tekent. Voorzitter Hielke Althuis draagt na 11,5  jaar zijn taken over aan John Tigchelaar. Althuis ontvangt als dank voor zijn inzet een mooie bos bloemen en een envelop met inhoud. 
Douwe Tjerkstra wordt ook in het zonnetje gezet; Tjerkstra is inmiddels 25 jaar drager. Ook hij ontvangt een bos bloemen en een envelop met inhoud.
 
Om 20.45 uur sloot de voorzitter deze vergadering dankte eenieder voor zijn/haar komst en inbreng.
 
Voor meer informatie over de vereniging kunt u ook terecht op de website www.uitvaartworkum.nl
 
 
terug
 
 
.

 

 

 

 

 

 

 
OPROEP
meer
 
Website

 

 

 

Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze site?   Neem a.u.b. contact op met de webmaster (Elske Folkertsma) via  

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.